*** เอกสาร ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
การรับย้าย
แจ้งความประสงค์
ยื่นเอกสาร/พิจารณา
ประกาศผล
มอบตัว
ม.2-3, 5-6
15 มี.ค. - 27 เม.ย. 58
ห้องประชาสัมพันธ์
08.30 - 15.00 น.
พิจารณา 28 เม.ย. 58 เวลา 09.00 น.
หมายเหตุ
- เอกสารแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียนที่ผ่านมา
- ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ
- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
30 เม.ย. 58
15 พ.ค. 58