หน้าหลัก   |   ติดต่อ   |   Log in
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน ครู

นายบุญเชิด คำงาม

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางชันญานุช ขุนสอาดศรี

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขัน"งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560"
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทั้งหมด : 2 หน้า : 1