คำสั่งราชการ

 
     
188-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( รองฯแกล้วปราการ รองฯปริญวัฒน์)  
189-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูวิฑูรย์+นักเรียน 5 คน)  
191-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูขนิษฐา ครูไวฑูรย์ ครูเบ็ญจมาภรณ์)  
192-65   อนุญาตไปราชการ (ศึกษาดูงาน รร.ดัดดรุณี)  
196-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองฯ สุบิน ครุปรียนันท์)  
197-65   คำสั่งงานสัปดาห์วันรวมศิลป์ ปี65  
198-65   อนุญาตไปราชการ (ครุปิยะณัฐ+นักเรียน 13 คน)  
199-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูปิยะณัฐ ครูสิริกานต์)  
200-65   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ OBEC Content Center  
201-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูพัสสุดา+นักเรียน 2 คน)  
202-65   คำสั่งอบรมการขับขี่ปลอดภัย  
203-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( รองฯสุบิน ครูสิทธิพร+นักเรียน 3 คน)  
206-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูธนาคาร+นักเรียน 3 คน)  
207-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองฯแกล้วปราการ ครูรณชัย)  
208-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองฯ ปริญวัฒน์ครูปฏิมากาญจนี)  
211-65   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
212-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูรัตติยา)  
213-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองฯ ปริญวัฒน์ ครูนิธิมา)  
214-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูจันทร์จิรา ครูกานต์กิตติ ครูพงศกรณ์)  
216-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูวิลาวัลย์)  
217-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูปรียนันท์)  
219-65   แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่1-2565  
220-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูสิทธิพร ครูสุภัคสร ครูดลรญา ครูธัญชนก+นักเรียน 4 คน)  
221-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูปรียนันท์ นักเรียน 1 คน)  
224-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูชุติกาญจน์ นักเรียน 1 คน)  
225-65   คำสั่งเวรครูหญิง ต.ค.65  
226-65   คำสั่งเวรครูผู้ชาย ต.ค.65  
227-65   แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถราชการ( ครูปรียนันท์ )  
229-65   คำสั่งบำเพ็ญประโยชน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
231-65   แต่งตั้งเวรปฏิบัติงานธรุการ  
236-65   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน 2/2565  
237-65   แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม และหัวหน้าระดับ  
239-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูพรมภร ครูกรกนก )  
240-65   คำสั่งปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่2/2565  
240-65   คำสั่งปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่2/2565(แก้ไข)  
1-66   อนุญาตไปราชการ(แข่งทักษะราชบุรี)  
4-66   แต่งตั้งข้าราชครูให้ไปราขการ  
5-66   แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีม.1  
6-66   แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถราชการ  
3-66   แต่งตั้งกำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี2566  
7-66   แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมวันตรุษจีน  
8-66   อนุญาตให้ครูไปราชการ(ครูขนิษฐา ครูไวฑูรย์)  
10-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ(ครูพีรยุทธ)  
12-66   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center  
13-66   คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนาม MOU  
15-66   อนุญาตให้ครูไปราชการ(ครูณัฏฐ์)  
16-66   อนุญาตไปราชการ(ครูกรกนก)  
17-66   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา2565  
18-66   18-66 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมป้องกันล่วงละเมิศทางเพศ  
19-66   19-66 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ พัฒนาการเรียนรู้บูรฯาการโครงงานสารานุกรม  

ทั้งหมด 233 คำสั่งราชการ

Previous     1   2   3   4   5       Next
   
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool