คำสั่งราชการ

 
     
20-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูจันทิมา)  
21-66   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ  
22-66   แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน  
23-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศลูกฟ้า-ขาว  
24-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองปริญวัฒน์ ครูสุพักตร์ ครูนิตยา ครูธนาคาร ครูพงศกรณ์ ครูทรพงพล ครูสุพัตรา ครูธัญขนก ครูปวีณ ครุกาน)  
25-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูธัญชนก+นักเรียน 3 คน)  
26-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูธนาคาร+นักเรียน 3 คน)  
27-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครเบ็ญจมาภรณ์ นักเรียน 10 คน)  
28-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูกานต์กิตติ ครูปรเมศวร์ นักเรียน 10 คน)  
29-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูณัฐกมล+นักเรียน 4 คน)  
31-66   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน โครงการจุฬาชนบท  
32-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองฯจินตนา ครูจันทิมา)  
33-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูนิธิมา ครูรัตติยา+นักเรียน 3 คน)  
34-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตลาดนัดโครงงานวิทยาศาสตร์  
35-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศ ม.3 และม.6  
38-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสุพักตร์ ครูสุเนตรา)  
39-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองฯปริญวัฒน์ ครูสิริกร)  
42-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูดลรญา ครูนิชาภัทร)  
43-66   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ  
44-66   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน  
45-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูพรมภร ครูพงศกรณ์ ครูชุติกาญจ์ ครูณัฏฐ์ ครูกรกนก ครูวิริญญา)  
48-66   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักฐานทะเบียน ปพ1  
49-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกวุฒิบัตร  
50-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร  
51-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเงินเก็บเงินระดมทรัพย็ ภาคเรียนที่ 1- 2566 ม.1 และ ม.4  
52-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (รองฯจินตนา รองฯสุบิน รองฯ แกล้วปราการ)  
61-66   61-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสิริกานต์ ครูจันทร์จิรา ครูสุพัตรา นักเรียน 6คน)  
62-66   62-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูเบญจมาศ นักเรียน 28คน)  
66-66   66-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูนิธิมา)  
69-66   69-66แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565  
70-66   70-66 แต่งตั้งคณะกรรมกาจัดทำแผนงานและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566  
71-66   71-66 อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครู 17 คน)  
73-66   73-66แต่งตั้งเวรปฏิบัติงานธรุการ  
74-66   74-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปรียนันท์)  
75-66   75-66 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถราชการ( รองฯสุบิน)  
87-66   87-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอทิตยา ครูกันต์ฤทัย)  
100-66   100-66 มอบหมายงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2566  
103-66   103-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( รองฯแกล้วปราการ)  
105-66   105-66 แต่ตังรับผิดชอบอาคาร  
106-66   106-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูธนาคาร +นักเรียน 1 คน)  
108-66   108-66 มอบหมายหน้าที่ตามขอบข่ายโครงสร้าง 4 กลุ่มบรืหาร ภาคเรียนที่1 2566  
109-66   109-66-มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์  
110-66   110-66 มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
145-66   145-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูณัฏฐ์ ครูปวีณ +นักเรียน 1 คน)  
146-66   คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนท  
147-66   คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่กลุ่มสาระ การงานอาชีพ  
149-66   มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)  
157-66   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบการประเมินวิทยฐานะ ดิจิทับ (DPA)  
161-66   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปวีณ ครูกานต์กิตติ ครูปฏิมากาญจน์ ครูสุภัคสร +นักเรียน 36 คน)  
163-66   163-66อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูธนาคาร )  

ทั้งหมด 233 คำสั่งราชการ

Previous     1   2   3   4   5       Next
   
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool